logo
logo

Obchodní podmínky pro prodej zboží

společnosti Karel Mýl s.r.o.

IČ: 24139157, DIČ: CZ24139157

dále jen „prodávající“

Kontaktní údaje prodávajícího:

Obchodní společnost:  Karel Mýl s.r.o. 
Sídlo společnosti: Kateřinská 482/26, Praha – Nové Město, PSČ 128 00, Česká republika
Adresa pro doručování  
písemností a reklamací: Rybničná 567, Červený Kostelec, PSČ 549 41, Česká republika

 

Obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182196

 

Článek I.
Preambule

1.1. Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností Karel Mýl s.r.o., jako stranou prodávající a kupujícím na straně druhé při prodeji výrobků, dodávaných prodávajícím na základě konkrétní kupní smlouvy.

 

Článek II.
Základní ustanovení

2.1. Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu věc (zboží) v množství a druhu stanoveném v kupní smlouvě a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží. Kupující se oproti tomu zavazuje zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu.

2.2. Je-li zaplacení ceny vázáno na převzetí zboží kupujícím, platí, že zboží je převzaté i v případě, kdy kupující zboží nepřevezme, ačkoliv byl k tomu povinen.

 

Článek III.
Dodání zboží

3.1. Prodávající se zavazuje odevzdat zboží kupujícímu v místě dodání určeném smlouvou. Dodání zboží je činěno na základě objednávky nebo poptávky kupujícího, která bude učiněna písemně, e-mailem či telefonicky, elektronicky skrze informační systém prodávajícího a zpětně potvrzena prodávajícím. Pokud ke zpětnému potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva uzavřena nebyla. To však neplatí v případě, že prodávající ve lhůtě nejpozději do 30 dnů zboží dodá. Závazek dodat zboží je splněn v okamžiku převzetí zboží kupujícím v místě dodání nebo jeho složením na provozovně kupujícího v dohodnuté době. Prodávající taktéž splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí. (§2088 občanského zákoníku 89/2012 Sb.).

3.2. Prodávající je povinen odevzdat zboží:
a) dne, který je ve smlouvě určen nebo určen způsobem stanoveným ve smlouvě,
b) kdykoli během lhůty, která je ve smlouvě určena nebo určena způsobem stanoveným ve smlouvě.

3.3. Doba dodání zboží se prodlužuje o dobu, po kterou brání prodávajícímu ve splnění povinnosti překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala.

3.4. Kupující se zavazuje odebrat zboží také od zprostředkovatele - obchodního zástupce prodávajícího formou osobního odběru. Tento odběr bude potvrzen dodacím listem či ve faktuře, která bude předána spolu se zbožím a která bude sloužit jako dodací list, nebude-li vydán dodací list samostatný.

3.5. Prodávající je oprávněn odmítnout dodání zboží v případě, kdy je kupující v prodlení se zaplacením byť části kupní ceny.

3.6. Není-li dohodnuto jinak, činí dodací lhůta 10 dnů, je-li zboží na hlavním skladu prodávajícího. V případě, že zboží není na hlavním skladu prodávajícího, zavazuje se kupující prověřit u prodávajícího dostupnost zboží a sjednat s prodávajícím dodací lhůtu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím nevznikla s výjimkou, že prodávající zboží do 30 dnů dodá.

 

Článek IV.
Množství a jakost zboží

4.1. Prodávající se zavazuje dodávat zboží v množství, jež určuje smlouva. Kupující je povinen na rozdíl v množství upozornit při převzetí zboží, jinak je mezi stranami nesporné, že zboží bylo dodáno v množství určeném v dodacím listu či ve faktuře, která může sloužit také zároveň jako dodací list.

4.2. Dodá-li prodávající větší množství zboží, než jaké bylo mezi smluvními stranami ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže kupující bez zbytečného odkladu, tj. do 24 hodin, přebytečné zboží odmítl.

 

Článek V.
Doklady vztahující se ke zboží

5.1. Prodávající spolu se zbožím předá kupujícímu dodací list nebo fakturu, která může sloužit také zároveň jako dodací list a kupující je povinen převzetí zboží na dodacím listu či faktuře potvrdit.

5.2. V případě, že bude zboží dodáno osobním odběrem kupujícího na své provozovně, může být dodací list nahrazen fakturou. Potvrzením této faktury pak kupující stvrzuje, že zboží bylo předáno a převzato v množství a kvalitě uvedené na faktuře. Kupující prohlašuje, že fakturu je oprávněn namísto statutárního zástupce kupujícího potvrdit kterýkoli zaměstnanec kupujícího, který bude v době dodání na provozovně přítomen.

 

Článek VI.
Záruka za jakost zboží, odpovědnost za vady

6.1. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost dodaného zboží. Není-li délka záruční doby sjednána mezi smluvními stranami v kupní smlouvě, sjednali si účastníci záruční dobu za jakost zboží v trvání 24 měsíců

6.2. Vady zboží, kterou musel kupující s vynaložením odborné pozornosti poznat, je kupující povinen vytknout prodávajícímu při přejímce zboží. Ostatní práva z vadného plnění je kupující povinen vytknout písemně prodávajícímu v záruční lhůtě od převzetí zboží kupujícím. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího vnější událost, nebo byla vada způsobena neodborným skladováním či zacházením ze strany kupujícího nebo zásahem třetí osoby, která nebyla oprávněna se zbožím manipulovat.

6.3. V písemném vytknutí vad je kupující povinen specifikovat vadu zboží a uvést, jaký nárok z vady vůči prodávajícímu uplatňuje. Písemnou reklamaci je pak třeba doručit na doručovací adresu obchodní společnosti, tj. Karel Mýl s.r.o., Rybničná 567, 549 41 Červený Kostelec, případně lze osobně předat pověřenému obchodnímu zástupci obchodní společnosti Karel Mýl s.r.o., který může v určitých případech reklamaci vyhodnotit přímo na místě předání reklamace.

6.4. Neuvědomí-li kupující řádně a včas prodávajícího o vadách zboží, práva kupujícího z takových vad zanikají. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí zboží (§2165 občanského zákoníku 89/2012 Sb.).

6.5. Odpovědnost za vady zboží se jinak řídí občanským zákoníkem.

 

Článek VII.
Kupní cena

7.1. Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu, která je uvedena v potvrzeném dodacím listu, či faktuře předané spolu se zbožím při osobním odběru. Kupující prohlašuje, že tato cena byla mezi stranami sjednána a činí ji nespornou.

7.2. Prodávající je oprávněn ke kupní ceně připočíst daň z přidané hodnoty (DPH) v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění.

 

Článek VIII.
Platební podmínky

8.1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu způsobem a ve lhůtě splatnosti uvedené v rámcové kupní smlouvě. Není-li lhůta splatnosti takto dohodnuta, je mezi stranami sjednána lhůta splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury. Kupující podpisem tuto lhůtu splatnosti potvrzuje, není-li v rámcové kupní smlouvě sjednána lhůta jiná.

8.2. Není-li dohodnuto jinak, je prodávající oprávněn vystavit fakturu za dodání zboží nejdříve při předání zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn fakturovat ceny na základě více kupních smluv jednou fakturou.

8.3. Je-li kupní cena splatná bezhotovostně, je splatná bankovním převodem na účet prodávajícího, který je uvedený na faktuře. Kupní cena se v takovém případě považuje za uhrazenou dnem, kdy bude připsána na účet prodávajícího.

8.4. Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

8.5. V případě, že prodávající je v prodlení s úhradou faktury delším jak 30 dnů, je prodávající oprávněn požadovat při dodání dalšího zboží jeho dodání pouze oproti zaplacení tohoto zboží v hotovosti v den odevzdání zboží. Kupující se v takovém případě zavazuje zboží při jeho převzetí uhradit. V případě, že kupující odmítne zboží na místě zaplatit, je prodávající oprávněn odmítnout z tohoto důvodu dodání zboží, a to bez sankcí či náhrad škod či ušlých zisků, uplatňovaných případně ze strany kupujícího.

  

Článek IX.
Smluvní pokuta

9.1. V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží, sjednaly si smluvní strany smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dodaného zboží.

9.2. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo prodávajícího domáhat se náhrady vzniklé škody, pokud výše škody přesahuje sjednanou smluvní pokutu.

 

Článek X.
Nabytí a výhrada vlastnického práva
a přechod nebezpečí škody na zboží

10.1. Není-li dohodnuto jinak, vyhrazuje si prodávající vlastnické právo ke zboží, tzn., že kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až okamžikem úplného zaplacení kupní ceny, a to v souladu s ustanovením § 2132 a násl. občanského zákoníku.

10.2. Není-li dohodnuto jinak, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího v okamžiku převzetí zboží.

 

Článek XI.
Odstoupení od kupní smlouvy

11.1. Od kupní smlouvy je možné odstoupit pouze v případech stanovených právními předpisy, obchodními podmínkami nebo dohodnutými v příslušné kupní smlouvě. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a je účinné od dne jeho doručení druhé straně.

11.2. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo v případě porušování závazků kupujícího z kupní smlouvy nebo z těchto obchodních podmínek.

 

Článek XII.
Úroky z prodlení

12.1. Kupující v případě prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části je povinen a zároveň se zavazuje zaplatit prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 12% p.a..

 

Článek XIII.
Rozhodné právo a volba soudu

13.1. Smluvní strany se výslovně dohodly, že právní vztahy, založené touto smlouvou, se řídí právním řádem České republiky.

13.2. Smluvní strany se zavazují veškeré spory přednostně řešit smírnou cestou.

13.3. V případě, že by se věc nepodařilo vyřešit smírně, výslovně si smluvní strany sjednávají, že příslušný k projednání sporů bude dle věcné příslušnosti Okresní soud v Náchodě či Krajský soud v Hradci Králové.

 

Článek XIV.
Doručování

14.1. Není-li dohodnuto jinak, považují se veškeré písemnosti za řádně doručené, pokud budou
a) zaslány doporučenou poštou na doručovací adresu druhé smluvní strany pokud je uvedena v záhlaví této smlouvy nebo na adresu sídla pokud není uvedena doručovací adresa nebo na adresu změněnou v souladu s bodem 14.3., a to převzetím zásilky nebo uplynutím třetího dne ode dne odeslání zásilky v případě, že jí adresát nepřevezme.
b) doručeny osobně

14.2. Adresa pro doručování nebo jiné kontaktní údaje o smluvních stranách musí být uvedeny ve smlouvě.

14.3. Změny kontaktních údajů je možné provádět pouze formou písemného oznámení nebo dodatky ke smlouvě.

 

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Práva a povinnosti účastníků se řídí českým právním řádem a vztahy mezi smluvními stranami občanským zákoníkem.

15.2. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

15.3. Pokud kupní smlouva obsahuje odchylná ujednání od obchodních podmínek, platí ujednání obsažené v kupní smlouvě.

15.4. Tyto obchodní podmínky může prodávající na základě dohody stran jednostranně změnit. Smluvní strany si sjednaly, že takováto změna bude kupujícímu oznámena nejpozději 15 dnů před dnem nabytí platnosti a účinnosti nových obchodních podmínek. Kupující je v případě, že se změnami obchodních podmínek nesouhlasí, oprávněn své závazky vypovědět ve sjednané výpovědní lhůtě 14 dnů ode dne doručení změn obchodních podmínek. Kupující prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že sjednaná výpovědní lhůta je pro něj dostatečná, aby si případně obstaral obdobné plnění od jiného dodavatele.

15.5. V případě sporu je nadřazená česká verze obchodních podmínek.

 

 V Červeném Kostelci, dne 30. 4. 2014

logo puncovního úřadu       certifikat pravosti

Webtom.cz

Copyright © 2015 Karel Mýl s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Copyright © 2015 Karel Mýl s.r.o.
Všechna práva vyhrazena.
Webtom.cz